Kent Üniversitesi

2023 - 2024 Güz Dönemi Çift Ana dal ve Yan dal Başvuruları

Tarih : 11.09.2023

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YAN DAL BAŞVURU KOŞULLARI VE GEREKLİ BELGELER

İstanbul Kent Üniversitesi’nin ÇAP/Yan Dal başvuruları 24.04.2010 tarihli 27561 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik"e eklenen Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Ek Madde-1 uyarınca yürütülmektedir.

ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YAN DAL PROGRAMI BAŞVURU TAKVİMİ

İstanbul Kent Üniversitesi çift anadal (ÇAP) başvuruları online olarak OIS sisteminde bulunan ÇAP/Yan Dal Başvuruları sekmesinden yapılacaktır. Şahsen veya posta/e-mail yoluyla yapılan başvurular veya gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.

2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Çift Anadal (ÇAP) ve Yan Dal Başvuru Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi 11.09.2023 Pazartesi, 13:00
Başvuru Bitiş Tarihi 15.09.2023 Cuma, 17:00
Sonuç Tarihi 19.09.2023 Salı
*İngilizce Seviye Tespit ve Placement Sınavı (Yüz Yüze) İlerleyen tarihte duyurulacaktır.
Kesin Kayıt Tarihleri 20.09.2023 Perşembe – 22.09.2023 Cuma
Yedek Kayıt Tarihleri 25.09.2023 Pazartesi

*Eğitim dili İngilizce olan programlara başvuru yapan öğrencilerin belirtilen tarihlerde ilgili sınavlara katılmaları gerekmektedir. İngilizce dil yeterliliği olan öğrenciler https://www.kent.edu.tr/hakkinda-001549 linkinden bilgi alabilirler.

ÇİFT ANADAL (ÇAP) PROGRAMI

Çift Anadal Nedir?

Bir diploma programına (ön lisans/lisans) kayıtlı olan öğrencilerin, başarı şartını ve diğer koşulları sağlamaları durumunda aynı yükseköğretim kurumunun ikinci diploma programından (ön lisans/lisans) eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

Çift Anadal Programına Ne Zaman Başvuru Yapabilirsiniz?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına;

 • dört yıllık programlarda en erken üçüncü yarıyıl başında en geç beşinci yarıyılın başında,
 • beş yıllık programlarda en erken üçüncü yarıyıl başında en geç yedinci yarıyılın başında,
 • altı yıllık programlarda ise en erken üçüncü yarıyıl başında en geç dokuzuncu yarıyılın başında,
 • anadal önlisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

Çift Anadal Başvuru, Kayıt ve Devam Koşulları

 • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 3.20 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
 • Anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 3.20 olan, ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
 • Öğrencinin çift anadal diploma programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.
 • Aynı anda iki çift anadal /yan dal programına kayıt yapılamaz veya devam edilemez. Bir çift anadal bir yan dal programına devam edilebilir.
 • İngilizce programlara başvurularda dil yeterliliğinin sağlanmış olması gerekmektedir.
 • Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 70 (2,72) olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 100 üzerinden 65’e (2,50’ye) kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 100 üzerinden 70’in (2,72’nin) altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 • İkinci anadal lisans programına devam eden öğrenciye mezuniyet diploması ancak devam ettiği birinci anadal diploma programından mezun olması halinde verilebilir.
 • Çift anadal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
 • Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.
 • Çift anadal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin kaydı silinir.

YAN DAL PROGRAMI

Yan dal Nedir?

Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yan dal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

Yan Dal Programına Ne Zaman Başvuru Yapabilirsiniz?

Öğrenci, yan dal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Yan Dal Başvuru, Kayıt ve Devam Koşulları

 • Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması en az 4 üzerinden 2.80 olan öğrenciler ikinci anadal programına başvurabilirler.
 • Yan dal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
 • Yan dal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.
 • Aynı anda iki çift anadal /yan dal programına kayıt yapılamaz veya devam edilemez. Bir çift anadal bir yandal programına devam edilebilir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yan dal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.
 • Yan dal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında programı kendi isteğiyle bırakabilir. Yan dal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yan dal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
 • Yan dal programından çıkarılan öğrencilerin ikinci anadal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.
 • Yan dal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
 • Yan dal programını tamamlayan öğrencilere diploma yerine geçmeyen sertifika verilir.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ İŞLEMLERİ

 • Değerlendirme sonuçları, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilan edilir.
 • Çift anadal ve yan dal başvuru değerlendirmeleri, başvurulan fakülte/myo birimlerinin ilgili komisyonları tarafından yapılarak yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.
 • Öğrencilerin sınıf ve ders intibakları akademik birimlerin ilgili komisyonları tarafından yapılır.

KAYIT HAKKINDA BİLGİLER

Başvurusu kabul edilen adaylar, kesin kayıt tarihleri arasında Öğrenci İşleri Direktörlüğü’ne şahsen (veya noter onaylı vekalet verdikleri kişi) başvurarak kayıtlarını yapabilirler. Akademik takvimde belirtilen tarihlerde işlemlerini yapmayan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilemez. Kesin kaydı tamamlanan öğrenci, muafiyet ve intibak işlemleri için bağlı bulunduğu fakülte/myo sekreterliğine kayıt tarihi itibariyle 5 (iş günü) içinde başvuruda bulunmak zorundadır. Ders muafiyet ve intibak işlemleri için ayrıntılı bilgiye üniversitemiz web sayfasında yer alan “Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi” nden ulaşabilirsiniz.

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 • Lise Diplomasının Fotokopisi (E-devletten de alınabilir)
 • ÖSYM Sonuç Belgesi (ais.osym.gov.tr sitesinden alınan orijinal çıktı, ekran görüntüsü veya fotoğraf olan çıktılar kabul edilmeyecektir.)
 • ÖSYM Yerleştirme Belgesi (ais.osym.gov.tr sitesinden alınan orijinal çıktı, ekran görüntüsü veya fotoğraf olan çıktılar kabul edilmeyecektir.)
 • Kimlik Fotokopisi

ÇİFT ANADAL ve YAN DAL BAŞVURULARI için tıklayınız

***ÇAP Başvurusu yapan ve başvuru ekranında “sınıfın %20’lik başarı dilimi içinde değilsiniz” uyarısı alan öğrencilerin diğer başvuru şartlarını sağlaması durumunda; ÇAP başvurusu yaptığı programın ilgili yıl için ÖSYS puan türü ve taban puanını sağlıyorsa capyandal@kent.edu.tr e-posta göndermelerini rica ederiz. Bu adres dışına gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.