Kent Üniversitesi

KALİTE POLİTİKASI

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Üniversitemiz Kalite Politikası, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında, engelsiz yaşam anlayışıyla ulusal ve uluslararası standartlarda ihtiyaç ve beklentileri karşılamayı, üniversitenin kaynaklarını verimli kullanarak yenilikçi ve rekabetçi olmayı, iç ve dış paydaşları tüm süreçlere dahil ederek iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve kalite yönetim sisteminin yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir olmasını amaçlamıştır.

Bu doğrultuda;

Kalite bilincine önem veren yöneticiler, eğitmenler ve tüm diğer çalışanlar ile paydaş memnuniyetini ön planda tutan bir anlayış ile kalite güvence mekanizmalarını, ölçme değerlendirme faaliyetlerini ve süreçlerini bütünleşik bir yapıda tasarlayarak paydaşlara belirlenen standartlara uygun hizmet vermeyi ve bu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Öğrencilerin, özgüveni ve iletişim becerileri yüksek, toplumun ihtiyaçları konusunda duyarlılık sahibi, yetkinlikleri ile küresel sorunlara çözümler üretebilecek bireyler olabilmeleri için, eğitim ve öğretim program yapısını tüm tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda uluslararası standartlara uygun ve sürekli iyileştirmeye dayalı olarak tasarlayan, eğitim kalitesini daha iyiye ve ileriye taşıyarak, nitelikli kadrosuyla öğrenci merkezli, eğitim ve araştırma temelli yaklaşımlarını güncel öğretim teknikleri kullanarak sürdüren, engelsiz ve bütünleyici eğitim-öğretim politikası benimsemeyi,

Ülkemizin sosyo-kültürel, ekonomik ve teknolojik rekabet gücüne ve kalkınmasına en yüksek düzeyde fayda sağlamayı ulusal, uluslararası ve disiplinler arası düzeyde araştırma-geliştirme faaliyetleri ile kaynaklarını artırmayı ve iş birliklerini her alanda yaygınlaştırarak dış fonlardan en üst seviyede fayda sağlamak üzere alt yapısını sürekli olarak geliştirmeyi,

Ulusal toplumun önceliklerine ve beklentilerine uygun olarak, eğitim-öğretim ve araştırma -geliştirme faaliyetlerini üniversite, akademik ve idari birimlerin yanı sıra uygulama ve araştırma merkezleri aracılığıyla toplumsal katkıyı ön planda tutarak, sosyo-kültürel eğitim ve etkinliklerle bu faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan katma değeri tüm paydaşların gelişimi ve yararına sunmayı, toplumsal katkının gerçekleşmesinde sürekliliği esas almayı,

Kurumsal bilginin korunması ve güvenirliğini güvence altına alan, kalite güvence sistemlerini destekleyen, uygulamaların etkinliğini, hesap verebilirlik ve kamuoyu bilgilendirme hususlarını dikkate alarak, tüm kaynakların etkinlik ve verimlilik odaklı kullanılmasındaki süreçleri titizlikle izleyen ve kalite kültürünün yaygınlaştırılmasını sağlayan stratejik bir yönetim sistemi sunmayı,

Uluslararası düzeyde rekabet edebilirliği yüksek bireyler yetiştirmeyi, uluslararası bağlantı ve ortaklıkları ile öğrenci ve personel hareketliliğini destekleyerek kültürlerarası bir kurum olarak hizmet sunmayı ve bu hizmetlerde sürdürülebilirliği sağlamayı,

Uzaktan eğitim kalitesini ve teknik alt yapısını sürekli geliştirmeyi hedefleyen, eğitim-öğretim faaliyetlerini öğrenci ve öğretim elemanlarına sunulan nitelikli bilgi kaynakları ve destek hizmetlerinde tüm paydaşların katılımı ile birlikte eğitim kalitesine ilişkin değerlendirmeleri ve teknik alt yapısını sistematik olarak izleyen bir anlayışı benimsemektedir

KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN