PROGRAM HAKKINDA

PROGRAM HAKKINDA

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAM BİLGİLERİ

Kuruluş

İstanbul Kent Üniversitesi, 7 Eylül 2016 tarih ve 6745 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş vakıf üniversitesidir. 2019 yılında kurulan İstanbul Kent Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ağız ve Diş Sağlığı Programı, ilk öğrencilerini 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde alacaktır.

Misyonumuz

Ağız diş sağlığı alanında; Diş Hekimlerine klinik çalışma, laboratuvar işlemleri ve muayenehane yönetiminde yardımcı olabilecek, etik kurallara bağlı, nitelikli, donanımlı, mesleki sorumluluklarını bilen “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerini ” yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Kamu ve özel sektörde öncelikle tercih edilen Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerinin yetiştirildiği, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda mezunlarına alana özgü bilgi, yetkinlik ve becerileri en üst düzeyde kazandıran, saygın ve lider bir yüksekokul olmaktır.

İlke ve Değerlerimiz

- Atatürk ilkelerine bağlılık
- Etik değerlere bağlılık
- Temel hak ve özgürlükleri savunma
- Eğitimde mükemmelliyetçilik
- Çevreye duyarlılık
- Katılımcılık

1. Program Hakkında Genel Bilgi

Dili:  Türkçe  
Temel Alan:  Sağlık/Mesleki  
Süresi:  2 Yıl  
Metodu:  Örgün  
Yeterlilik Türü:  Mesleki  

2. Kazanılan Derece

2 yıllık eğitim planında yer alan bütün dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı alanında Ön Lisans diploması ve Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri ünvanı verilir. 

3. Derecenin Düzeyi 

Ağız ve diş sağlığı teknikerliği, 120 AKTS (ECTS) kredisinden oluşan ve 2 yıllık eğitim-öğretim süresi gerektiren bir programdır. Program, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ: 5. Düzey), Avrupa Yaşam Boyu Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (European Qualifications Framework for Lifelong Learning - EQF/LLL: 5. Düzey), Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (The Overarching Framework for Qualifications of EHEA - QF-EHEA: Kısa Düzey) AKTS koşullarını, eğitim-öğretim süresini ve düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

4. Kabul ve Kayıt Koşulları 

Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Daha fazla bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz.
Yabancı uyruklu öğrencilerin programa kabul edilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

5. Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey,yatay ve kurum içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve  Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleşmektedir. 
İstanbul Kent Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın eğitim planında yer alan  İngilizce  dersi  için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.

6.Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: 

Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ifade edilir. AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders almakla yükümlüdür. Öğrenci mezun olduğunda başarı durumu akademik ortalama ile belirlenir. Bir dersteki başarı durumu; ara sınav notu ile final veya bütünleme sınavının ortalamasının değerlendirilmesi ile belirlenir. Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının toplanması sonucunda elde edilen nottur. Öğrencinin mezun olabilmesi için, ders programındaki asgari 120 AKTS kredisine sahip olan  tüm derslerini başarmış olması, genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60  olması gerekmektedir. 
Detaylı bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz.

7. Programın Amacı

Ağız diş sağlığı alanında; Diş Hekimlerine klinik çalışma, laboratuvar işlemleri ve muayenehane yönetiminde yardımcı olabilecek, etik kurallara bağlı, nitelikli, donanımlı, mesleki sorumluluklarını bilen “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerlerini ” yetiştirmektir.

8. Program Profili 

İstanbul Kent Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ağız ve Diş Sağlığı Programı’nın eğitim anlayışı, hedefleri  ve akademik programları oluşturulurken Bologna Süreci’ne uyumlu olarak; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilikler (TYYÇ: 5. Düzey) esas alınarak, sertifika programlarını (Acil Tıbbi İlk Yardım , İş Sağlığı ve Güvenliği) da içeren, geliştirilmiş eğitim programı oluşturulmuş ve programın öğrenme çıktıları belirlenmiştir. 
Ağız ve diş sağlığı, 120 AKTS (ECTS) kredisinden oluşan ve 2 yıllık eğitim-öğretim süresi gerektiren bir ön lisans programıdır. 120 kredinin  87 AKTS’sini zorunlu, 33 AKTS’sini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Öğretim programındaki dersler teorik, pratik ve klinik uygulama şeklinde yarıyıllık olarak verilmektedir. Eğitim öğretim yöntemleri, program öğrenme çıktılarını sağlayacak şekilde seçilmektedir.

9. Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenmekte ve “ders içerik bilgilerinde” yer almaktadır. 

10. Öğretim Programı

Güncellenmektedir.

 

11. Program Yeterlilikleri

1. Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahiptir.
2. Ağız ve Diş Sağlığı Programı alanında edindiği bilgi ve eleştirel düşünme becerisini meslek pratiğinde karşılaşacağı sorunların tanımlanmasında, analizinde ve çözümünde kullanır, sorumluluk alır.
3. Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir, alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara duyarlıdır ve gelişmeleri izler.
4. Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. 
5. Diş hekimi, hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve ekip üyeleri ile etkili iletişim kurar.
6. Mesleği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, kayıt altına alınması ve kayıtların gizliliğinin sağlanmasında etik değerleri ve hukuk kurallarını gözetir.
7.  Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, kalite süreç yönetimi, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları ve muayenehane yönetimi konularında bilgi sahibidir.
8. Dişhekimliğinde tüm disiplinler ile çalışabilme deneyimine sahiptir, görev yapacağı alanda gerekli tıbbi terminolojiyi bilir, alet- ekipmanı tanır ve kullanır.
9. Tüm dental girişimlerde hekime yardımcı olur, koruyucu hekimlik ve oral hijyenin sürdürülmesi konularında hastayı bilgilendirir, evrensel enfeksiyon kontrolü rehberlerini bilir ve uygular.
10. Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
11. İş sağlığı ve güvenliği konusunda sertifikalı eğitime sahiptir.
12. Acil ilk yardım uygulaması yapabilir.
13. İngilizceyi alanındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde bilir.

12. TYYÇ- Ağız ve Diş Sağlığı Program Yeterlilikleri İlişkisi

 

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ-5. Düzey)

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL)

BİLGİ 1

x

 x

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

x

x

 

BİLGİ 2

x

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

BİLGİ 3

 

 x

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI)

BECERİLER 1

x

 

 

 x

 

 

 

 X

 x

 

 x

 

 

BECERİLER 2

 x

x

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

x

x

 

BECERİLER 3

 

 

x

 x

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME)

YETKİNLİK 1

 x

x

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

 x

 x

 

YETKİNLİK 2

 

 x

 

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME)

YETKİNLİK 1

 

 x

x

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 x

 x

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL)

YETKİNLİK 1

x

 x

 

 

 x

 

 

 

 x

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

x

YETKİNLİK 5

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

 

x

6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ)

YETKİNLİK 1

 

 

 

 

 

 x

 

 

 X

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 

 

 

 x

 

 X

 

 x

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 

 x

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

YETKİNLİK 6

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

13. Mezunların İstihdam Profilleri

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler ile diş hastanelerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, diş klinikleri ve muayenehanelerinde, hastanelerin diş sağlığı ile ilgili birimlerinde “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri”  olarak çalışabilir.

14. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Program mezunları, dikey geçiş sınavı (DGS) ile Sağlık İdaresi ve Sağlık Yönetimi lisans programlarını seçebilirler.

15.  Bölüm Olanakları

Öğrencilerin staj ve benzeri çalışmaları İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde 3. ve 4. yarıyıllarda olmak üzere gerçekleştirilecektir. Program mezunları Acil Tıbbi İlk Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında sertifikalı eğitime sahip olacaklardır.

16. Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. 

17. Eğitim Türü

Tam Zamanlı 1. Öğretim

18. Program Sorumlusu

Prof. Dr. Elif Sepet 
Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No:71, 34433 Beyoğlu İSTANBUL 
Telefon:  0212 610 10 10 /302   
E-posta: elif.sepet@kent.edu.tr

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

    BAŞARI