İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA

AMAÇ

İstanbul Kent Üniversitesi öğrencilerine yüksek standartta İngilizce eğitimi sunmak

MİSYON

İstanbul Kent Üniversitesinin yetişmiş, iyi eğitimli, donanımlı bireyler yetiştirme vizyonu çerçevesinde yüksek dil becerilerinin yanı sıra iş ve gündelik yaşamlarında dünya vatandaşı olabilmelerini sağlayacak beceri ve pratiklerin kazandırılması 

VİZYON

İstanbul Kent Üniversitesi öğrencileri yalnız fakültedeki eğitimleri sırasında değil iş yaşamlarında da İngilizce olarak kendilerini ifade edebilirler. İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerimize İngilizce dil becerilerinin yanı sıra, fakültede ve iş yaşamında kullanacakları zamanı doğru yönetebilme, akademik kaynakları kullanabilme, araştırma yapabilme, eleştirel düşünebilme, kendilerini sözlü ve yazılı şekilde düzgün ifade edebilme gibi beceriler de kazandırılır.

DEĞERLER
 

 • İyi hazırlanmış ve iyi yürütülen eğitim programları
 • Pozitif bir öğrenme ortamı
 • Öğrencilere ve farklı kültürlere saygı
 • Eleştirel düşünme ve sorgulama
 • Akademik araştırma becerileri
 • Şeffaflık
 • Yenilikçilik

​İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'nın öğretim programı her biri en az 7 haftadan oluşan 4 modülden oluşmaktadır. Bu modüller İngilizce öğrenmede bir seviyeye denk gelecek biçimde şöyle adlandırılmıştır:
 

 • ​​Başlangıç (A1)
 • Alt-Orta (A2)
 • Orta (B1)
 • Üst (B2) 

Her seviyedeki öğretim programında bütünleşik bir öğretim tasarımı vardır. Yani dinleme, konuşma, okuma ve yazma dersleri için ayrıştırılmış dersler yapılmamaktadır. Dil becerileri bir bütün halinde öğretilmektedir.

Başlangıç (A1) ve Alt-Orta (A2) seviyelerinde genel İngilizce öğretilir. Orta (B1) ve Üst (B2) seviyelerde ise öğrencilerin akademik hayatlarında onlara gerekecek İngilizce dil becerilerini içeren akademik İngilizce öğretilir. 

Ölçme-değerlendirme sistemi de öğretim programıyla uyumlu şekilde süreç tabanlı olarak tasarlanmıştır. Öğrenciler, 7 haftalık modül boyunca bir tane klasik sınav olurlar. Buna ek olarak, eğitim programının ölçülmesi amacıyla süreç tabanlı yazma çalışmaları, sınıf içi sunumlar, video projeleri, grup tartışmaları gibi alternatif ölçme yöntemleri benimsenmiştir. 

Modülün sonunda öğrencilere Modül Tamamlama Sınavı (MET) uygulanır. Modül içinde 100 üzerinden topladıkları puan ve MET'te 100 üzerinden aldıkları puanın ortalaması alınarak her öğrencinin ortalama modül puanı hesaplanır. Buna göre öğrencilere bir harf notu verilir.
 

 • ​​harf notu: 85-100
 • B harf notu: 75-84
 • harf notu: 60-74
 • F harf notu: Kalır 

Öğrencilerin bir sonraki seviyeye geçmesi için A, B ya da C harf notu almaları gerekir. F harf notu alan öğrenciler, bir önceki seviyedekinden farklı kitaplar/materyaller kullanarak aynı seviyeyi tekrar ederler.

Kent İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrencilerin bir modül boyunca yapılan ders saatinin en az %85'ine katılmaları gerekmektedir. %15 devamsızlık sınırını aşan öğrenciler Modül Tamamlama Sınavı'na (MET) alınmazlar; seviyeyi tekrar etmeleri gerekir. 

İngilizce bilgisinin yeterli olması nedeniyle İngilizce Hazırlık Programı'ndan muaf olmak isteyen ve üniversitemizce eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından üniversitemizce belirlenen düzeyde başarılı olduklarını kanıtlayan belgeye sahip öğrencilerimiz, Öğrenci İşleri Direktörlüğü'ne konu ile ilgili başvurabilirler. Başvurular güz dönemi derslerinin başlamasından en geç bir ay önce ve yazılı olarak yapılmalıdır.

İstanbul Kent Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavları denklik tablosu (lisans ve lisansüstü öğrencileri için):​
 

KELT

HARF NOTU

TOEFL IBT

PTE AKADEMİK

AÇIKLAMALAR

95-100​

A

119-120

87-90

 

90

A

110

83-86

 

85

A

106

79-82

 

80

B

102

72-78

 

75

B

92

67-71

İngilizce Psikoloji Bölümü:

İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak için alınması gereken asgari puan.

70

C

86

65

 

65

C

82

62

 

60

C

79

55

İngilizce Diş Hekimliği Bölümü:

İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak için alınması gereken asgari puan

* KELT’ten alınan puanlar şu şekilde yuvarlanır:

59.50=60

64.50=65

69.50=70

74.50=75

84.50=85

89.50=90

* Tablodaki kısaltmalar

KELT: Istanbul Kent University English Language Test - İKÜ İngilizce Yeterlik Sınavı

TOEFL IBT: Test of English as a Foreign Language - Internet-based TOEFL (https://www.etsglobal.org/Tests-Preparation/The-TOEFL-Family-of-Assessments/TOEFL-iBT-Test)

PTE ACADEMIC: Pearson Test of English Academic Version (https://pearsonpte.com/)

* IELTS, YÖK’ün 22 Ocak 2016 tarihli kararı gereği İngilizce yeterliği için geçerliği olan sınavlar listesinde yer almamaktadır.   

* Denklik listesinde yer almayan diğer sınavların onayının değerlendirilmesi için ilgili belgenin taranmış bir kopyasının prep@kent.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İNGİLİZCE DÜZEY BELİRLEME SINAVI (DBS)

İstanbul Kent Üniversitesinde eğitim dili İngilizce olan bir programa kayıt yaptıran öğrenciler İngilizce dil düzeylerinin belirlenmesi için tamamı çoktan seçmeli bir sınava girerler. Toplam süresi 50 dakika olan Düzey Belirleme Sınavı (DBS) isimli bu sınav, dilbilgisikelime bilgisiokuma ve dinleme bölümlerinden oluşmaktadır. Bu sınav öğrencilerin İngilizce düzeyini saptayarak onları İngilizce düzeylerine uygun bir Hazırlık sınıfına yerleştirmek ve İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı'na (KELT) girmeye hak kazanan öğrencileri belirlemek amaçlarıyla uygulanır. Sınav çoktan seçmeli 30 dilbilgisi, 30 kelime bilgisi, 20 okuma ve 20 dinleme sorusundan oluşur. Bu sınavdan yeterli puanı alan öğrenciler KELT’e girmeye hak kazanırken, diğer öğrenciler aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programı'ndaki uygun seviyelerden birine yerleştirilir. Öğrenciler düzeylerine uygun sınıfa yerleştirilmediklerini düşünürlerse, birinci hafta içerisinde öğretim elemanlarıyla iletişime geçebilirler. Sınava girmeyen öğrenciler, bir A1 sınıfına yerleştirilip temel İngilizce eğitimine tabi olurlar.

Eğitim dili İngilizce olmayan bir lisans veya önlisans programına yerleşen öğrencilerin de bu sınava girerek İngilizce 101 ve/ya 102 derslerinden muaf olmaları mümkündür. Ayrıca Türkçe bir programda olduğu halde isteğe bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık programında öğrenim görecek öğrencilerin de DBS’ye girmesi gerekmektedir.

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (KELT)

İngilizce Yeterlik Sınavı (KELT), İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı'nın çıkış sınavıdır. KELT, akademik yıl başlamadan önce güz dönemi başında, güz dönemi sonunda, bahar dönemi sonunda ve yaz dönemi sonunda yapılır.

Bu sınav "Okuma""Dinleme""Yazma" ve "Konuşma" bölümlerinden oluşur. KELT,  "Yazılı" ve "Sözlü" olarak iki farklı oturumda gerçekleşir. "Okuma", "Dinleme", "Yazma" bölümlerinden oluşan yazılı sınav yaklaşık üç saat sürer. 

"Konuşma" sınavı yazılı sınavın bir gün öncesinde ya da sonrasında verilir. "Konuşma" sınavı yaklaşık 15 dakika sürer. Öğrenciler ilk oturumun yapıldığı gün yazılı sınava girdikleri derslikteki listelerden "Konuşma" sınavlarının yer ve zamanını öğrenirler. Öğrencilerden kendilerine ayrılan randevu saatinin 30 dakika öncesinde belirtilen bekleme odalarında olmaları istenir. Randevu saatleri listeler ilan edildikten sonra değiştirilmez. Herhangi bir oturumun kaçırılması durumunda sağlık raporu ya da benzeri bir mazeret sebebi ile bile sınavların telafisi yapılamaz. 

Öğrencilerin sınav günlerinde yanlarında fotoğraflı okul kimlikleri ile birlikte güncel fotoğraflı başka bir resmî kimlik daha bulundurmaları gereklidir. Fotoğrafların tanınmaması durumunda görevli ikinci bir resmî kimlik sorabilir.

KELT'e Giriş Şartları

Akademik yıl başında uygulanan İngilizce Yeterlik Sınavı (KELT) öncesi üniversiteye yeni kayıtlı öğrencilere kayıt günlerinde Düzey Belirleme Sınavı verilir. Düzey Belirleme Sınavı'ndan yeterli puan alabilen öğrencilerin öğrenci numaraları üniversitenin web sitesinden duyurulur ve bu öğrenciler İngilizce Yeterlik Sınavı'na girmeye hak kazanırlar. Yeterli puanı alamayan yeni kayıtlı öğrenciler ise Düzey Belirleme Sınavı sonuçlarına göre İngilizce Hazırlık Programı'ndaki uygun seviyelerden birine yerleştirilirler. 

Güz, bahar ve yaz dönemi sonunda KELT sınavlarına girmeye, aynı akademik yılda İngilizce Hazırlık Programı'nda öğrenim gören öğrencilerden son seviyeyi (B2) başarıyla tamamlamış ve derslere devam etmiş/devamsızlıktan kalmamış öğrenciler hak kazanır. 

KELT'te Notlandırma

Diş Hekimliği İngilizce program öğrencilerinin KELT’te başarılı kabul edilmeleri için genel toplamda en az 60 puan almış olmaları beklenir. Psikoloji İngilizce program öğrencilerinin ise bu sınavda en az 75 puan almaları gerekmektedir. Toplam puanlar A, B, C ve F harf notları olarak ilan edilir. 100-85 aralığı A harf notuna; 84-70 aralığı B harf notuna; 69-60 aralığı C harf notuna tekabül eder. 60 puan altı puan alan öğrenciler ise F harf notu olarak sınav sonuçlarını öğrenirler. Sınav sonuçları, öğrencilere üniversite e-posta adreslerine gönderilen bir mesajla duyurulur.

KELT Sonuçlarına İtiraz Hakkı

Öğrenciler, sınav sonuçları açıklandıktan sonraki 5 (beş) iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz etme hakkına sahiptir. İtiraz edecek öğrencilerin İstanbul Kent Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı web sitesindeki itiraz formunu imzalayarak teslim etmeleri gerekir. İtiraz sonuçları iki gün içerisinde sonuçlandırılır ve sonuçlar öğrencilere e-posta yoluyla duyurulur.

PAYLAŞ
KENT’TEN
HABERİNİZ OLSUN