FAKÜLTE HAKKINDA

FAKÜLTE HAKKINDA

Kuruluş: 

İstanbul Kent Üniversitesi, 7 Eylül 2016 tarih ve 6745 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kanunla Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından İstanbul'da kurulmuş vakıf üniversitesidir. İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 akademik yılında  eğitim-öğretime başlamıştır.

Misyonumuz:

Özgür ve eleştirel bir ortamda sunulan çağdaş eğitim ve öğretim olanaklarıyla sosyal farkındalıkları yüksek, etik kurallara bağlı, mesleki sorumluluklarını bilen, üst düzeyde bilgi  ve uygulama becerilerine sahip, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eden, toplumsal hizmet bilincine sahip yetkin diş hekimlerini ve araştırmacıları yetiştirmeyi ilke edinmiş, bütüncül kalite anlayışı ile ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan kurumsal bir yapı olmaktır. 

Vizyonumuz:

Ulusal ve uluslararası akademik alanda bilime yön veren, etik ilkelere bağlı, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen  ve sürekli gelişime önem veren, saygın ve lider bir fakülte olmaktır. 

İlke ve Değerlerimiz:

• Atatürk ilkelerine bağlılık

• Etik değerlere bağlılık

• Temel hak ve özgürlükleri savunma

• Eğitim ve Araştırma’da mükemmelliyetçilik

• Çevreye duyarlılık

• Katılımcılık

• Yenilikçilik

 

Akademik Kadro:

Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Akademik Kadrosu için tıklayınız:

Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Akademik Kadrosu için tıklayınız:

Diş Hekimliği Fakültesi Misafir Öğretim Üyeleri için tıklayınız:

 

 

 

Kalite Politikamız:

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi eğitim, araştırma ve ağız-diş sağlığı hizmetlerinde "kalite odaklı" yönetim sistemini esas alır.

Kazanılan Derece:

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Yüksek Lisansa eşdeğer Diş Hekimliği diploması verilir.

Derecenin Düzeyi:

Diş Hekimliği 300 AKTS (ECTS) kredisinden oluşan ve 5 yıllık eğitim-öğretim süresi gerektiren bir programdır. Program, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ: 7. Düzey), Avrupa Yaşam Boyu Öğrenim Yeterlilikler Çerçevesi (European Qualifications Framework for Lifelong Learning - EQF/LLL: 7. Düzey), Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlilikler Çerçevesi (The Overarching Framework for Qualifications of EHEA - QF-EHEA: 2. Düzey) AKTS koşullarını, eğitim-öğretim süresini ve düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.

 

 • 1. Lisans programları içerisinde veya lisans programları ile ilişkilendirilmiş bilgi ağırlıklı önlisans eğitim ve öğretim programları
 • 2. Lisans programları içerisinde veya lisans programları ile ilişkilendirilmiş uygulama ağırlıklı önlisans eğitim ve öğretim programları
 • 3. Meslek yüksekokulları uygulama ağırlıklı önlisans eğitim ve öğretim programları
 • 4. Bilgi ağırlıklı lisans programları
 • 5. Uygulama ağırlıklı lisans programları
 • 6. Bilgi ağırlıklı tezli veya tezsiz yükseklisans programları
 • 7. Uygulama ağırlıklı tezli veya tezsiz yüksek lisans programları
 • 8. Doktora programları

Program Profili:

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim anlayışı, hedefleri  ve akademik programları oluşturulurken Bologna Süreci’ne uyumlu olarak; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen Ulusal Yeterlilikler (TYYÇ: 7. Düzey), Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı -2016 (DUÇEP-2016) ve Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği’nin 2017’de revize edilmiş yeterlilikler çerçeve programı (ADEE-2017) esas alınmış, fakülte geliştirilmiş eğitim programı (GEP) oluşturulmuş ve programın öğrenme çıktıları belirlenmiştir. 

Akademik eğitim programının toplam kredisinin % 52.5’u DUÇEP’in tamamını, %25’i seçmeli dersleri, %22.5’u ise fakültemizin eğitim politikasına göre şekillendirilmiş ve öğrencilerin beklentileri doğrultusunda oluşturulan dersler ve sertifika (Acil Tıbbi İlk Yardım, İş Sağlığı ve Güvenliği) programlarını içermektedir.

Öğretim programı süresince tamamlanması gereken 300 AKTS'lik kredinin %75'ini zorunlu, %25'ini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Her yarıyılda toplam 8 AKTS’lik seçmeli dersler bulunmaktadır. Öğretim programındaki dersler teorik, pratik ve klinik uygulama şeklinde yarıyıllık olarak verilmektedir. 1. sınıf hariç, diğer sınıflarda pratik, klinik uygulamalı dersler,aynı yıl içinde her iki yarıyılda da açılmaktadır. Her öğretim yılında uygulanan mesleki alan teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısıdır ve önkoşulludur. Öğretim programındaki dersler konu bütünlüğünü sağlayacak şekilde “kurul” adı altında birleştirilmiştir. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler, temel tıp ve diş hekimliği bilgilerini içerir, üçüncü sınıfta temel bilimlerden klinik bilimlere geçiş temelli  entegrasyon dersleri, dört ve beşinci sınıflarda, diş hekimliği mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yönelik dersler ve klinik stajlar yer alır. Eğitim öğretim yöntemleri, program öğrenme çıktılarını sağlayacak şekilde seçilmektedir.

Eğitim Öğretim yöntemleri:

 • • Ders
 • • Seminer
 • • Grup çalışması
 • • Laboratuar-uygulama
 • • Ödev
 • • Staj
 • • Drama
 • • Sosyal faaliyet
 • • Tez hazırlama
 • • Rapor yazma
 • • Alan çalışması
 • • Bağımsız öğrenme
 • • Öğretme
 • • Klinik Uygulama

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Fakülteye öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Daha fazla bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin programa kabul edilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim Kurumları’nda önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey,yatay ve kurum içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurumu’nun belirlemiş olduğu “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve  Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleşmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi'nin eğitim planında yer alan  İngilizce  dersi  için her akademik yılın başında muafiyet sınavı yapılmaktadır. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ilgili dersten muaf kabul edilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları: 

Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) ile ifade edilir. AKTS öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrenci her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders almakla yükümlüdür. Öğrenci mezun olduğunda başarı durumu akademik ortalama ile belirlenir. Bir dersteki başarı durumu; ara sınav notu ile genel veya bütünleme sınavının ortalamasının değerlendirilmesi ile belirlenir. Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Yıl sonu başarı notu; yıl içi not ortalamasının % 40'ı ile, yıl sonu sınav notunun % 60'ının toplanması sonucunda elde edilen nottur. Öğrencinin mezun olabilmesi için, ders programındaki asgari 300 AKTS kredisine sahip olan  tüm derslerini başarmış olması, genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60  olması gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz. İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız:

 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:

Sınav yönetmeliği ile ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin genel bilgiler için “İstanbul Kent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nden yararlanabilirsiniz. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından belirlenmekte ve “ders içerik bilgilerinde” yer almaktadır. İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi lisans programın ön görülen öğrenme çıktılarının elde edilmesi için kullanılan ölçme ve değerlendirme yöntemleri öğrenme çıktıları ile birlikte belirtilmiştir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemleri:

 • • Ara Sınav 
 • • Final Sınavı
 • • Sözlü Sınav 
 • • Kısa Sınav 
 • • E-portfolyo
 • • Uygulamalı Sınavlar
 1. 1. Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavları (NYKS/OSCE), 
 2. 2. Nesnel Yapılandırılmış Pratik Sınavları (NYPS/OSPE), 
 3. 3. Hasta Başı Bilgi Değerlendirme Sınavları (HBBDS/MIKS), 
 4. 4. Hasta Başı Mesleki Beceri Değerlendirme Sınavları (HBMBDS/GBG), 
 5. 5. Olgu Temelli Değerlendirme Sınavları (OTDS), 
 6. 6. Ödev veya proje temelli değerlendirme (PTD).

Bölüm Olanakları:

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde; Temel Bilimler  Bölümünde: Anatomi, Tıbbi Farmakoloji , Patoloji, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Biyokimya olmak üzere 8 anabilim dalı , Klinik Bilimler Bölümünde: Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Endodonti, Pedodonti, Ortodonti ve Periodontoloji olmak üzere toplam 8 anabilim dalı mevcuttur. Fakültemiz öğrencilerinin:

 • • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim olanakları,
 • • Mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora programlarına,
 • • Mezuniyet sonrası başka alanlarda yüksek lisans programlarına ve
 • • Mezuniyet sonrası Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi programlarına devam etme olanakları bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle):

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan bir öğrenci kamu kuruluşları, özel muayenehane ve hastanelerde diş hekimi olarak çalışabilir. Mezunlarının yurt içi ve yurt dışında akademik kariyer olanakları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ):

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Elif Sepet 

Adres: İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No:71, 34433 Beyoğlu İSTANBUL 

Telefon:  0212 610 10 10 /302

E-posta: elif.sepet@kent.edu.tr

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Program Çıktıları

 *Programı başarı ile tamamlayan öğrenci aşağıda belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri gösterir

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI ÖĞRENME-ÖĞRETME
YÖNTEMİ
ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
YÖNTEMİ
1. Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği temel ve güncel bilgilere sahiptir, klinik karar aşamasında bu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirir, eleştirel düşünme becerisini kullanarak bilgiyi değerlendirir ve bütüncül bir yaklaşımla meslek pratiğinde uygular. Ders Ara Sınav
Laboratuar- uygulama Final Sınavı
Staj Ödev Değerlendirme
Bağımsız öğrenme Sözlü Değerlendirme
Ödev Kısa Sınav
Olgu tartışmaları E-portfolyo
Klinik Uygulama

 

2. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyerek; sürekli profesyonel gelişimine katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik çalışmalara katılır, yazılı, sözlü ve görsel olarak meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunur, kanıta dayalı diş hekimliği bilgilerini takip eder ve edindiği güncel bilgileri ulusal değerler ve ülke gerçekleri çerçevesinde toplumun yararına olacak şekilde meslek pratiğinde kullanır. Ders Ara Sınav
Ödev Final Sınavı
Seminer Ödev Değerlendirme
Bağımsız öğrenme Sözlü Değerlendirme
Grup çalışması Kısa Sınav
Olgu tartışmaları E-portfolyo
Klinik Uygulama

 

3. Diş hekimliği uygulamaları sırasında hasta, hasta yakınları, meslektaşları ve ekip üyeleri ile iyi iletişim kurar, toplumsal, bilimsel, kültürel , etik değerleri ve hukuk kurallarını gözeterek hasta için en uygun tedaviyi önerir,gerçekleştirir, bu tedavilerle ilgili verileri toplar, kayıt altına alır  ve kayıtların gizliliğini sağlar. Ders Ara Sınav
Sosyal Faaliyet Final Sınavı
Proje Hazırlama Ödev Değerlendirme
Seminer Sözlü Değerlendirme
Drama Kısa Sınav
Rapor yazma E-portfolyo
Klinik Uygulama

 

4.       Diş hekimliği sağlık politikası ile ilgili önerilerde bulunur, toplumsal düzeyde koruyucu programlarda görev ve sorumluluk alır, hayatın farklı evrelerinde bireysel diş hekimliği uygulamalarında, hasta odaklı, insan haklarına uygun, sağlık ekonomisi ile uyumlu bir yaklaşımla çağdaş tedavi yöntemlerini uygulayarak sağlığın korunmasını ve geliştirilmesini önceler. Ders Ara Sınav
Grup çalışması Final Sınavı
Olgu tartışmaları Ödev Değerlendirme
Ödev Sözlü Değerlendirme
Laboratuar- uygulama E-portfolyo
Staj  
Öğretme

 

Alan çalışması

 

5.       Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumu ve yönetiminde; ekip çalışması, liderlik, risk yönetimi, hasta güvenliği, sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite süreç yönetimi, kişisel gelişim, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, konularında bilgi sahibidir. Ders Ara Sınav
Seminer Final Sınavı
Grup çalışması Ödev Değerlendirme
Olgu tartışmaları Sözlü Değerlendirme
Ödev E-portfolyo
Staj

 

Öğretme

 

Drama

 

6.       Diş hekimliği   ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır , dental tedavide kullanılan tüm teknolojik araçların kullanılmasında sorumluluk alır. Ders Ara Sınav
Seminer Final Sınavı
Laboratuar- uygulama Sözlü Değerlendirme
Proje Hazırlama E-portfolyo
Klinik Uygulama

 

7.       Diş hekimliği uygulamalarında evrensel enfeksiyon kontrolü rehberlerini takip eder, tüm hasta gruplarını ağız ve diş bakımı konusunda eğitecek bilgiye sahiptir, tanı ve tedavi  planlamalarında acil ve öncelikli durumları ve hastanın genel sağlık durumunu göz önünde bulundurarak süreci yönetir, muhtemel komplikasyonlarını öngörerek gereken önlemleri alır, mesleki uygulamaları gerçekleştirken çalışma sınırlarını doğru olarak saptar. Ders Ara Sınav
Laboratuar- uygulama Final Sınavı
Grup çalışması Sözlü Değerlendirme
Olgu tartışmaları E-portfolyo
Ödev

 

Staj

 

Öğretme

 

Klinik Uygulama

 

8.       Hastalarda ihmal ve istismara uğrama durumunu, madde bağımlılığını fark eder ve süreci yönetir. Ders Ara Sınav
Seminer Final Sınavı
Drama Sözlü Değerlendirme
Rapor yazma E-portfolyo
Olgu tartışmaları

 

9.       Toplumsal sorumluluk proje ve etkinlikleri düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir. Ders Ödev Değerlendirme
Seminer Sözlü Değerlendirme
Proje Hazırlama E-portfolyo
Rapor yazma

 

Grup çalışması

 

Alan çalışması

 

10.    İş sağlığı ve güvenliği konusunda sertifikalı eğitime sahiptir. Ders Ara Sınav
Seminer Kısa Sınav
Drama Final Sınavı
Rapor yazma E-portfolyo
Grup çalışması

 

11.    Acil tıbbi ilk yardım konusunda sertifikalı eğitime sahiptir. Ders Ara Sınav
Laboratuar- uygulama Kısa Sınav
Drama Sözlü Değerlendirme 
Rapor yazma Final Sınavı
Grup çalışması E-portfolyo
Olgu tartışmaları  
12.   Spor dişhekimliği uygulamalarını bilir, sağlık ekibi ile birlikte süreci yönetir. Ders Ara Sınav
Seminer Final Sınavı
Drama Sözlü Değerlendirme
Rapor yazma E-portfolyo
Olgu tartışmaları

 

 

Diş hekimliği Programı Öğrenme Çıktılarının TYYÇ (7. Düzey) İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Öğrenme Çıktıları

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ
(KURAMSAL, OLGUSAL)

BİLGİ 1

x

 

 

 

 x

 

 

 

 x

 x

x

BİLGİ 2

 x

 

 

 

 x

 

 

 x

 

 x

 x

x

2 - BECERİLER
(BİLİŞSEL, UYGULAMALI)

BECERİLER 1

 

 x

x

 

 

 x

 x

 

 

 

 

 

BECERİLER 2

 x

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

BECERİLER 3

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - YETKİNLİK
(BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME)

YETKİNLİK 1

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - YETKİNLİK
(ÖĞRENME)

YETKİNLİK 1

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

5 - YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE SOSYAL)

YETKİNLİK 1

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİK 4

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

6 -YETKİNLİK
(ALANA ÖZGÜ)

YETKİNLİK 1

 

 x

 x

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

YETKİNLİK 2

 

 

 

 x

 x

 

 

x

 x

 

 

 

YETKİNLİK 3

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

 

x

 

Diş hekimliği Programı Öğrenme Çıktılarının DUÇEP  ile İlişkilendirilmesi

Diş Hekimliği Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi
(DUÇEP)
Program Öğrenme Çıktıları

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. BİLİMSELLİK A 1 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.PROFESYONELLİK VE ETİK B 1

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 2

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 3

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

B 4

 

X X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 5

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 6

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. İLETİŞİM C 1

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 2

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 3

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 4

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 5

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

D. SAĞLIĞIN ÖNCELENMESİ

D 1

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

D 2

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

D 3

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

D 4

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

D 5

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

D 6

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

E. KURUMSAL YÖNETİM VE LİDERLİK

E 1

 

 

 X

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

E 2

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

E 3

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 4

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 5

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

E 6

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

E 7

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

E 8

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

E 9

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

 

F. BİLİŞİM

F 1

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

F 2

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

 

 

F 3

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

F 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. TANI VE TEDAVİ SÜREÇLERİ

G 1

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

G 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 3

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

G 4

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

G 5

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

G 6

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

G 7

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

G 8

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

G 9

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

G10

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

G 11

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

G 12

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

G 13

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

G 14

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

G 15

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Diş Hekimliği Programı Öğrenme Çıktılarının Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği yeterlilikler çerçeve programı

(ADEE-2017)  ile İlişkilendirilmesi

Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği Program Öğrenme Çıktıları
Yeterlilik Alanları
( ADEE-2017)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alan 1: Profesyonellik 

1.1

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

x

 

x

 

x

 

 

x

 

 

1.3

x  x  x

 

 x

 

 

 

 

 

Alan 2: Güvenli ve etkili klinik uygulama

2.1

 x

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

 

 

 

x x x

 

 

x

 

 

2.3

 

x x

 

x

 

x x

 

 

 

 

2.4

 

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

 

 

Alan 3: Hasta merkezli Bakım

3.1

 

 

 

 x x  x

 

 

 x

 

3.2

 

 

 x

 

 

 

 x

 

 

 

 

x

3.3

 

 

 

x x

 

x

 

 

 

 

 

3.4

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

 

Alan IV: Toplum  Diş Hekimliği

4.1

 

 

 

 x X

 

 

 

 

 

 

 

4.2

 

 

 

x x

 

 

 

 

 

 

 

4.3

x x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

4.4

 

 

 

x x

 

 

 

 

 

 

 

4.5

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENT’TEN HABERİNİZ OLSUN

HATA

  BAŞARI